Tri dimenzie vedľajších účinkov (3D-SE)™


Kľúčovým prvkom programov zameraných na podporu dodržiavania liečby je porozumenie s ohľadom na tri dimenzie vedľajších účinkov: fyzických, psychologických a behaviorálnych (týkajúcich sa správania).
 

Fyzicky rozmer vedľajších účinkov

Podporné programy musia poskytovať praktickú podporu, aby pomohli pacientom bojovať s fyzickými vedľajšími účinkami, ktoré sa objavia v dôsledku liečby, ako je napríklad zvýšený krvný tlak, hnačka, únava, zmena chuti do jedla alebo nevoľnosť. Programy by mali poskytovať informácie o tom, ako sa vysporiadať s vedľajšími účinkami (vrátane odkázania pacienta na lekára alebo lekárnika) a ako znížiť ich nežiaduci vplyv na každodenný život.
 

Psychologický rozmer vedľajších účinkov

Riešenie fyzických symptómov je dôležité, ale zaoberanie sa výsostne touto oblasťou by výrazne znížilo efektivitu podporného programu, týkajúcu sa dodržiavania liečby pacientom. Detailné prieskumy pacientových obáv z liečby ukazujú, že tieto vo veľkej miere presahujú bežné obavy z vedľajších účinkov. Mnohí pacienti, ktorí nezažili žiadne vedľajšie účinky, sú stále znepokojení možnými vedľajšími účinkami v budúcnosti. Ďalšou z častých obáv je presvedčenie, že lieky spôsobujú nebadanú škodu na zdraví pacienta, alebo že užívanie liekov bude viesť nepriaznivým účinkom v dlhodobom horizonte.
 

Nedávne štúdie zistili, že obavy z liečby sú najvýznamnejším prediktorom následného výskytu vedľajších účinkov. Na prvý pohľad sa tieto zistenia môžu zdať prekvapujúce: “pacienti, ktorí začínajú liečbu so silnými obavami z nej, majú neskôr závažnejšie vedľajšie účinky”. Toto zistenie nie je až tak prekvapivé, keďže v klinických štúdiách kontrolovanými placebom (chemicky neaktívnou látkou) je výskyt vedľajších účinkov ako závraty, bolesti hlavy a únava bežnou praxou. Tento vyššie uvedený fenomén sa nazýva “nocebo efekt”, ktorý predstavuje nepriaznivú dvojicu placebo efektu. Nocebo efekt sa prejavuje sa u pacientov, ktorým bola podaná placebo latka, ako aj u pacientov liečených chemicky aktívnou látkou. Obe zložky priaznivého účinku lieku (placeba) ako aj nepriaznivého účinku lieku (noceba) sú nešpecifické (obsahujú psychologický efekt na rozdiel od špecifického, chemicky navodeného efektu).
 

Nešpecifické účinky (zložka nocebo) sú často spôsobené špecifickými farmakologickými účinkami liekov. Avšak psychologické faktory, ako sú negatívne očakávania a autosugescia tiež prispievajú k nepriaznivým vedľajším účinkom. Napríklad približne 20-25% onkologických pacientov zažíva pocity nevoľnosti ešte pred začatím chemoterapie, čo poukazuje na dôležitosť nefarmakologických faktorov pri výskyte vedľajších účinkov.
 

Behaviorálny rozmer vedľajších účinkov

Nedodržiavanie a nestálosť v dodržiavaní liečby je často skrytý problém. Pacienti sa často zdráhajú vyjadriť pochybnosti a obavy z liečby zdravotnému personálu. Hanbia sa priznať, že nedodržiavajú predpisaný liečebný režim, pretože sa obávajú, že to môže byť vnímané negatívne (napr. že pochybnosti o lieku vyjadrené pacientom bude lekár vnímať ako pochybnosť o ňom samom). Typická reakcia pacienta na skúsenosť s nežiadúcimi účinkami liečby (alebo dokonca obavy z vedlajsich ucinkov pri absencii špecifických vedľajších účinkov (žiadúce účinky liečby)) je zníženie dávkovania alebo úplný odklon od liečby bez konzultacie so zdravotným personálom.